Juriidiline taust
Seadus

Füsioteraapia teenuse sisu reguleerib Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (TTKS)

 • § 2. Tervishoiuteenus
  (1) Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.
 • § 3. Tervishoiutöötaja

  (6) Kui isik osutab ravi ja on registreeritud tervishoiukorralduse infosüsteemis, on tervishoiutöötajaga võrdsustatud:

  1) füsioterapeut;
  2) kliiniline psühholoog;
  3) logopeed.

 • § 23. Füsioteraapia
  Füsioteraapia on ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida ravi eesmärgil osutab füsioterapeut koos pere- või eriarstiga või iseseisvalt.

  § 23. Füsioteraapia iseseisev osutamine ravi eesmärgil
  (1) Iseseisvalt võib füsioteraapiat ravi eesmärgil osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja.

  (2) Iseseisvalt võib füsioteraapiat osutada vaid ambulatoorselt.

  (3) Ravi eesmärgil iseseisva füsioteraapia osutamise tingimused ja nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  § 23. Iseseisva füsioteraapia rahastamine
  (1) Ravi eesmärgil ravikindlustusega hõlmatud isikule osutatud iseseisva füsioteraapia eest tasub Tervisekassa ravikindlustuse seaduses sätestatud korras.

  (2) Ravikindlustusega hõlmamata isik tasub iseseisva füsioteraapia eest ise.

Tervisekassaga lepingu sõlmimist reguleerib Ravikindlustusseadus.

Määrus

Teenuse osutamisel tuleb järgida määrust: Füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisev osutamine

 

Dokumenteerimisel tuleb järgida määrust: Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord

 

Ravi osutamisel ja ravijärjekorra pidamisel tuleb juhinduda määrusest: Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded 

 

Ravi kvaliteedis tuleb juhinduda ministri kehtestatud määrusest: Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

Andmekaitse

Terviseandmete töötlemist reguleerib TTKS § 4

Lisaks tuleb andmete töötlemisel juhinduda Isikuandmete kaitse seadusest

Vastutuskindlustus

Antud kohustust reguleerib Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus

Praksisel on alates 01.11.2024 kohustus sõlmida vastutuskindlustuse leping seadusega sätestatud korras vabalt valitud kindlustusseltsiga

Maksuvaba teenus

Kui praksisel on tegevusluba siis on Füsioteraapia teenus Tervishoiuteenus sõltumata, kas teenust osutatakse Tervisekassa raha eest või patsiendi omafinantseeringul. S.t, et vastavalt KMS § 16. lg 2 alusel on Füsioteraapia teenus maksuvaba käive ehk sellele ei lisata käibemaksu ka juhul kui teenust osutatakse üle KM-kohusluse piiri (40000€ aastas)

Tegevusluba
Kes taotlevad?

Tegevusluba on nõutav kõigilt füsioteraapia teenust osutavatelt praksistelt alates 01.07.2024. Seda sõltumata, kas teenust osutatakse Tervisekassa rahastusel või patsiendile tasulisena.

Muude teenuste nagu massaaž, tööergonoomika nõustamine jms osutamiseks ei ole tegevusluba vaja.

Tuleb vaid teada, et sellisel puhul ei ole füsioterapeut võrdsustatud tervishoiutöötajaga ning ta ei osuta sel puhul tervishoiuteenust.

Kui praksisel on mitu tegevuskohta siis tuleb tegevusluba taotleda eraldi kõikidele tegevuskohtadele.

Tegevusloale tuleb kanda kõik töötajad kes hakkavad osutama füsioteraapia teenust.

Kuidas taotleda?
 • Täida avaldus
 • Lisa juurde ruumide kasutusõigust tõendavad dokumendid (rendileping, ruumide omaniku kinnituskiri või nõusolek, omandiõigust kinnitav dokument)
 • Liitu mõne Tervishoiu infosüsteemiga liidestatud tarkvaraga. VALIK TARKVARADEST ERIPAKKUMISED: 1) Connected OÜ pakub koostöös EFL-iga kõigile liidu liikmetele 14% soodushinda oma tarkvarale eKliinik. 2) Tutvu ka Rehasofti tervishoiuspetsialisti mooduli (THS) pakkumisega Eesti Füsioterapeutide Liidule SIIT
 • Veendu et hoonel milles teenust osutad on olemas kasutusluba ja lisa juurde ruumiplaan. Kasutusloa olemasolu saad kontrollida EHR-ist (Otsi esmalt aadressi järgi hoone, seejärel klikkides majale leiate Ehitisregistri koodi. Avanenud aknas leiate Ehitise dokumendid alt Kasutusteatise)
 • Täida ära Terviseameti tabel Iseseisva füsioteraapia teenuse osutamise nõuete kohta
 • Veendu et sul on olemas kõikide töötajate haridust tõendavad dokumendid
 • Veendu et sul oleks töötajate nõusolekud Tervishoiuasutuses töötamise kohta.
 • Tasu riigilõiv (hetkel riigilõivu seaduse muutmise tõttu riigilõivu ei ole.)
 • Alusta tegevusloa taotlemist MEDRE infosüsteemis
 • Tegevusloa taotlemise käigus tuleb sõlmida leping TEHIK-uga. Täpsemad juhised SIIN
 • Lisaks teeb Terviseamet paikvaatluse Teie tegevuskohas ja kontrollib ruumide ja sisseseade vastavust nõuetele.
Dokumenteerimine

Füsioteraapia teenuse puhul on füsioterapeudil dokumenteerimise kohustus Tervishoiu infosüsteemi nii Tervisekassa rahastusel toimunud teenuse kui ka isemaksjate puhul. Isemaksjate puhul avaneb võimalus füsioterapeudil seda teha ka ilma arsti saatekirja ja saatediagnoosita. Sellisel juhul alustab ja lõpetab ravijuhu füsioterapeut ise. Täpsemad detailid on hetkel veel selgumas

 

Teraapiakirjeldused tehakse patsiendi ravikuuri lõppedes ning igakordset visiidijärgset kirjeldust teha ei ole vaja. Kui patsient käib mõne kroonilise haigusega pikemat aega ravil, tuleks sissekanded teha mõistliku aja möödudes (näiteks korra kvartalis). Kõikide muude teenuste puhul, mida füsioterapeut osutab (mis ei ole tervishoiuteenused), sissekandeid TIS-i ei tehta

Tervisekassa lepingud
Kuidas teenust osutada saab?

Füsioteraapia ettevõttel avaneb võimalus sõlmida otse leping Tervisekassaga. Täpsem info lepingutingimuste kohta leitav SIIN

 

Leping võimaldab füsioterapeudil arveldada otse Tervisekassaga ning perearstile arveid saatma enam ei pea nagu Teraapiafondi puhul.

 

Patsient tuleb ravile kas perearsti saatekirjaga või otse ilma saatekirjata. Saatekirjata patsiendile maksab Tervisekassa ravi osutamise eest vaid juhul kui inimesel on kehtiv ravikindlustus.

 

Saatekirja olemasolul ei ole perearstil kohustust enam kirja panna teenuse mahtu. Selle üle saab otsustada terapeut ise.

Peamised tingimused lepingu saamiseks
 • Teenust osutatakse piirhinnaga. Piirhinnaga saab tutvuda Tervishoiuteenuste loetelus (TTL). Omaosaluse küsimine on lubatud õigusaktidega määratud korras ehk esmavisiidil 5€.
 • Tegutseda tuleb samades ruumides, kuhu on väljastatud Terviseameti kehtiv tegevusluba
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude võlgnevusi. Taotlejal võib olla maksuvõlg, kui see on täies ulatuses ajatatud ja graafikus tasumisel.
 • Terviseamet või Ravimiamet ei ole teinud taotlejale taotluse esitamise kalendripoolaastale eelneval 12 kalendrikuul kahte või rohkemat ettekirjutust mis tahes erialal ja ravitüübis.
 • Alates 15.04.2024 esitatavate taotluste puhul peab olema taotluse esitamise tähtpäeva kalendrikuule eelneval 12 kalendrikuul tervise infosüsteemi esitatud  vähemalt 10 ambulatoorset epikriisi.
 • Taotlusele eelneva aasta ettevõtte netokäive vähemalt 5000€
 • Ettevõttel on toimiv koduleht kus on kirjas: Pakutavad teenused, asukoht, töötajate nimekiri koos haridusalase infoga (soovitavalt CV), visiiditasu määr, tasuliste teenuste osutamise tingimused ja hinnakiri. Lisaks võimalus teenuse registreerida elektroonselt.
Lepingu taotlemine

Lepingu sõlmimiseks tuleb saata digiallkirjastatud taotlus aadressile: valikupartner@tervisekassa.ee

Taotluse esitamise tähtpäev on iga aasta 15. oktoober ja 15. aprill.
2023. aastal on taotluse esitamise tähtpäev 15. november.

Hiljemalt 15. oktoobriks (2023. aastal 15. november) laekunud taotluse esitajaga sõlmitakse leping algusega 01.jaanuar.
Hiljemalt 15. aprilliks laekunud taotluse esitajaga sõlmitakse leping algusega 01.juuli.

 

Tervisekassa sõlmib lepingu kuni viieaastase tähtajaga. 

 

Asjaolude hindamise tulemusena taotlejaga esimest korda ravi rahastamise lepingu sõlmimisel
on Lepingu tähtaeg vähemalt üks aasta. Lepingu tähtaega võib pikendada kuni nelja aasta võrra,
kui taotleja ei ole esimese aasta jooksul lepingutingimusi rikkunud.

Raviarvete esitamine

Raviarveid esitatakse jooksvalt, kuid mitte hiljem kui ravijuhu lõpetamisele järgneva kuu 7. tööpäeval

Raviarveid saab esitada kas asutuse infosüsteemist või portaalis MISP2 mis asub SIIN

 

Kui teenuse osutaja esitab arve kas teenuse eest mida pole osutatud, teenuse eest mida pole lepingus kokku lepitud, töötaja poolt kes pole kantud tegevusloale on Tervisekassal õigus jätta tasu maksmata või nõuda hüvitist.

 

Tasub märkida et TTL §29 lõige 14 punkt 2: koodidega 7050, 7052, 7056, 7057, 7065 ja 7067 (füsioteraapia teenused) tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda ei rakendata monoteraapiana massaaži või füüsikalise ravi protseduuride tegemise korral.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)
 • Kas kõik füsioterapeudid peavad tegevusloa taotlema?

Kui soovitakse osutada füsioteraapia teenust siis on tegevusluba kohustuslik. Kui osutatakse ainult muid teenuseid siis ei ole ka tegevusluba kohustuslik.

 • Kas tegevusluba on ainult ettevõttel?

Jah, tegevusluba väljastatakse ettevõttele aga kõik ettevõtes teenust osutavad terapeudid tuleb kanda nimeliselt tegevusloale.

 • Kas Dokumenteerima peab nii Tervisekassa rahastusel visiidid kui ka tasulised teenused?

Dokumenteerima peab Füsioteraapia teenuse osas kõik visiidid sõltumata maksjast. Muude teenuste sisu Tervise Infosüsteemi ei saadeta.

 • Kas füsioteraapia kabinet kus on tööl ka massöör peab taotlema tegevusloa?

Kui ettevõtte füsioterapeudid osutavad füsioteraapia teenust siis peab selleks olema tegevusluba. Massööri tegevusloale kandma ei pea ega saagi.

 • Kas kaugteenust või patsiendi kodus teenust osutavatel ettevõtetel peab olema Tegevusluba ja tegevuskoht?

Jah, kaugteenust osutavatel praksistel peab olema tegevusluba ning lisaks koht kus nõuetele vastavalt hoida isikuandmeid sisaldavaid dokumente. Vastuvõturuume olema ei pea.

 • Mis saab siis kui ettevõttel on mitu tegevuskohta?

Sellisel juhul taotleb ettevõte tegevuloa igasse tegevuskohta eraldi.

 • Kui kaua Tegevusloa taotlemine aega võtab?

See sõltub Terviseametis olevate taotluste arvust aga arvestada võiks ca 1 kuu pikkuse ajaga.

 • Kui kaua kehtib füsioterapeudi tegevusluba?

Tegevusluba kehtib tähtajatult. Tegevusluba lõpeb ettevõtte tegevuse lõppemisega või tegevusloa peatamisega Terviseameti poolt nõuete rikkumisel.

 • Kas tegevusloale saab kanda ka kutseeksamiga ja ilma füsioteraapia alase kõrgharidusdiplomiga füsioterapeute?

 EFL on seisnud selle eest, et tegevusloale saaksid kantud nii Füsioteraapia alase kõrgharidusega ning ka erialase kõrghariduseta kuid kutsetunnistusega terapeudid. Meiepoolne info on Sotsiaalministeeriumile ja Tervisemaetile edastatud ning viimase info kohaselt on see võimalik.

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: