EFLI ÜLDKOOSOLEK TOIMUB REEDEL, 12. JUUNIL, KELL 14.30-16.00 VEEBIKOOSOLEKUNA!

EFLI ÜLDKOOSOLEK TOIMUB REEDEL, 12. JUUNIL, KELL 14.30-16.00 VEEBIKOOSOLEKUNA!

EFLi üldkoosolek toimub reedel, 12. juunil, kell 14.30-16.00 veebikoosolekuna!

Ühtlasi toimub samal päeval alates kell 10 Tallinna Perearstide Seltsi kevadkonverents koostöös Eesti Füsioterapeutide Liiduga „Murrame müüte!“, samuti veebis.

Konverents on EFLi liikmetele tasuta, mitte-liikmetele 70 EUR. Mitte-liikmed on igati oodatud liikmeks astuma, seda saab teha siin.

Konverentsi info ja registreerumine
EFLi üldkoosoleku PÄEVAKORD 14.30-16.00

  • ülevaade aastast 2019
  • aasta plaanid ja eelarve
  • revisjonikomisjoni tagasiside
  • aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  • aasta eelarve kinnitamine
  • arutelu ja jooksvad teemad

Üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul kui hääletavad vähemalt POOLED EFLi LIIKMED ehk vähemalt 174 liiget!

EFLi juhatuse hinnangul on eriolukorra järgsel perioodil ka volikirjadega võimatu nii kõrget hääletajate arvu saavutada, seega Liidu põhikirjast lähtuvalt kutsume kokku teise üldkoosoleku (e-koosolekuna) 26. juunil, mis on otsustusvõimeline olenematult hääletajate arvust.

Väljavõte põhikirjas: 4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui hääletamisel osaleb vähemalt 50% Liidu tegev- ja noorliikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, peab juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuma teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust.

Täpsemad juhised saadame registreerunutele õige pea!

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2020. AASTAL

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2020. AASTAL

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2020. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2020 – 30.11.2020. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik saata aadressile katrin.kore@efl.ee järgmised dokumendid:

1.Vormikohane avaldus
2. Vormikohane curriculum vitae
3. CV lisad
3.1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
3.2. haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia)
3.2.1. varasema kutsetunnistuse olemasolul ka selle koopia
3.3. tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase 5 aasta jooksul
3.3.1. enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt)
3.4. täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses) viimase 5 aasta jooksul
3.5. erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks viimase 5 aasta jooksul (nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine jms).
4. Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3).
5. Juhtumi analüüs (füsioterapeutilise juhtumi kirjeldus vabalt valitud vormis ja valdkonnas).
6. Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu on 169€. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a EE892200221014589480.

Lisa informatsiooni kutse taotlemise ja taastaotlemise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@efl.ee).

Lugupidamisega

Katrin Kõre
EFL kutsekomisjoni esimees
katrin.kore@efl.ee
mob. +372 53 60 3122

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: