EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2024. aastal.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2024. aastal.

Head füsioterapeudid!

Füsioterapeut, tase 6 ja tase 7 kutsestandardid pikendati muudatusteta kaheks aastaks.

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2024. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2024 – 30.11.2024. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 • füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või
 • liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
 • meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

 • varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
 • füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult);
 • viimase viie aasta jooksul on läbitud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Füsioterapeudi kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks edastada elektroonselt kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid kutsekomisjonile aadressil kutse@efl.ee.

Kutse esmataotlemisel esitatavad dokumendid on:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohane CV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, varasem füsioterapeudi kutsetunnistus (kui on olemas));

2.3.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.4.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.5.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

3. juhtumi analüüs;

4. maksekorraldus kutse andmise tasu tasumise kohta.

Kutse taastõendamisel esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohaneCV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.3.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.4.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

3. maksekorralduse koopia kutse taastõendamise tasu tasumise kohta;

Kutse taotlemise tasu on 200 eurot ja taastõendamise tasu 68 eurot. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole a/a EE892200221014589480.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud dokumendid ja muu vajalik informatsioon on leitav EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt. 

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt kutse@efl.ee ja telefonil +372 53 60 3122.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2023. aastal.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2023. aastal.

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2023. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2023 – 30.11.2023. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 • füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või
 • liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
 • meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

 • varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
 • füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult);
 • viimase viie aasta jooksul on läbitud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Füsioterapeudi kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks edastada elektroonselt kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid kutsekomisjonile aadressil kutse@efl.ee.

Kutse esmastaotlemisel esitatavad dokumendid on:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohane CV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, varasem füsioterapeudi kutsetunnistus (kui on olemas));

2.3.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.4.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.5.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

 1. juhtumi analüüs;
 2. maksekorraldus kutse andmise tasu tasumise kohta.

Kutse taastõendamisel esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohaneCV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.3.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.4.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

 1. maksekorralduse koopia kutse taastõendamise tasu tasumise kohta;

Kutse taotlemise tasu on 200 eurot ja taastõendamise tasu 68 eurot. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole a/a EE892200221014589480.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud dokumendid ja muu vajalik informatsioon on leitav EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt. 

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt kutse@efl.ee ja telefonil +372 53 60 3122.

Rahvusvaheline projekt

Rahvusvaheline projekt

On hea meel teatada, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava on alustanud
rahvusvahelist projektialast koostööd Türgi, Leedu ja Rumeenia kõrgkoolidega. Euroopa Liidu
projekti “Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation /
CK4Stim” (2022-2024)
eesmärgiks on välja töötada nii ingliskeelne kui iga projektis osaleva
partnerriigi rahvuskeelne elektrostimulatsiooni teemaline õppematerjal trükisena ja virtuaalse
kursusena. Õppematerjal on mõeldud tasuta kasutamiseks ülemaailmselt kõikidele
füsioterapeutidele.


Projekti raames toimus esimene rahvusvaheline kohtumine 8.-9. juunil 2022 Türgis, Pamukkale
Ülikoolis. Ühe olulise teemana käsitleti iga partnerriigi füsioterapeutide elektrilise stimulatsiooni
alaste teadmiste, oskuste ning hoiakute kohta informatsiooni kogumist, saamaks sisendit
õppematerjali koostamiseks. Peatselt on võimalik ka kõikidel Eesti füsioterapeutidel
küsimustikule vastates anda oluline panus vajaliku õppematerjali valmimiseks.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2022. aastal.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2022. aastal.

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2022. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2022 – 30.11.2022. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 • füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või
 • füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või
 • liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
 • meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

 • varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
 • füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult);
 • viimase viie aasta jooksul on läbitud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Füsioterapeudi kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks edastada elektroonselt kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid kutsekomisjonile aadressil kutse@efl.ee.

Kutse esmastaotlemisel esitatavad dokumendid on:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohane CV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, varasem füsioterapeudi kutsetunnistus (kui on olemas));

2.3.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.4.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.5.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

3. juhtumi analüüs;

4. maksekorraldus kutse andmise tasu tasumise kohta.

Kutse taastõendamisel esitatavad dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. vormikohane CV

CV lisad:

2.1.       isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

2.2.       tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul ning enda erapraksises töötamisel (olles iseendale tööandjaks) vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);

2.3.       täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad 5 EAP tõendamise ulatuses (viimase viie aasta jooksul, sh esmaabialane koolitus);

2.4.       erinevad tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse tõestuseks, näiteks tunnistused, fotod tegevusest vmt;

3. maksekorralduse koopia kutse taastõendamise tasu tasumise kohta;

Kutse taotlemise tasu on 200 eurot ja taastõendamise tasu 68 eurot. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole a/a EE892200221014589480.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud dokumendid ja muu vajalik informatsioon on leitav EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt. 

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt kutse@efl.ee ja telefonil +372 53 60 3122.

Kaugfüsioteraapia juhendid

Kaugfüsioteraapia juhendid

Jaanuarist 2021 on läbi haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (TTL) uuendamise kättesaadavad mitmed uued ravivõimalused, sh kaugfüsioteraapia. 2020 kevadel oli kaugvastuvõtte ja kaugteraapiaid võimalik osutada erandkorras. Alates 1. jaanuarist võimaldatakse ka füsioterapeutide, tegevusterapeutide, kliiniliste psühholoogide ja logopeedide kaugteraapiaid. Kaugteraapiatel on võimalus parandada ravi järjepidevust, kättesaadavust ja vähendada inimeste jaoks omaosalust. Hinnangu, kas patsiendile saab kaugteraapiat üle videolahenduse osutada, teeb spetsialist ning see peab toimuma kokkulepitud ajal ja ka inimesele sobima.

Eesti haigekassa ja Eesti Füsioterapeutide Liit füsioterapeut Piret Tamme eestvedamisel on koostanud kaugfüsioteraapia juhendmaterjalid.

Tutvu ja vajadusel levita juhendmaterjale:

·       Kaugfüsioteraapia juhend patsiendile

·       Kaugfüsioteraapia juhend füsioterapeudile

·       Kaugfüsioteraapia juhend organisatsioonile

·       Kaugfüsioteraapia juhend – koondmaterjal

·       Meelespea A4 – füsioterapeudile

·       Meelespea A4 – patsiendile

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2021. aastal.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2021. aastal.

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2021. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2021 – 30.11.2021. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase
7 kutsetunnistus, vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta; füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult); viimase viie aasta jooksul on taotleja läbinud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud uuendatud dokumendid ja muu vajaliku informatsiooni leiate EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt.

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@efl.ee).

Balti Füsioteraapia Kongress

Balti Füsioteraapia Kongress

3. – 5. detsembril toimub kolme Balti riigi ühiskongress Zoom keskkonnas, mille alateemaks on „Health promotion and disability prevention in Physiotherapy”.

Jälgi kongressiga seonduvat infot ürituse Facebook lehel.

Täpse kongressi programmiga saad tutvuda SIIN.

Registreerimine on avatud kuni 1. detsembrini – EFLi liikmetele on osalemistasu vaid 15€, teistele 30€.

Kongressil osalemine 0,6 EAP (16h) ulatuses täiendkoolitusmahtu. Väljastatakse ka sellekohane tunnistus.

REGISTREERUN

Esmakordselt korraldavad kolm Balti riiki ühise füsioteraapiaalase kongressi! Kutsutud lektorite seas on ka mitmed teisi Euroopa tipp-spetsiliste.

Osale kindlasti!

EFLi juhatus

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE alates 01.08.2020

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE alates 01.08.2020

Head füsioterapeudid!


Kutsekoja Tervishoiu kutsenõukogu kinnitas 29. mail 2020 uuendatud EFLi kutse andmise korra.
Sellega seoses kuulutame välja füsioterapeudi kutse andmise perioodil 01.08.2020 – 30.11.2020.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 1. füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või
 2. füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või
 3. füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või
 4. liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast
  töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
 5. meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus,
  vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP
  ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

 1. varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
 2. füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult);
 3. viimase viie aasta jooksul on taotleja läbinud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud uuendatud dokumendid ja muu vajaliku
informatsiooni leiate uuelt EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt.

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal
kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg
1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt
kutseseadus, §21 lg 4).

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või
küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@efl.ee).

Lugupidamisega
Katrin Kõre
EFL kutsekomisjoni esimees
kutse@efl.ee
mob. +372 53 60 3122

EFLI ÜLDKOOSOLEK TOIMUB REEDEL, 12. JUUNIL, KELL 14.30-16.00 VEEBIKOOSOLEKUNA!

EFLI ÜLDKOOSOLEK TOIMUB REEDEL, 12. JUUNIL, KELL 14.30-16.00 VEEBIKOOSOLEKUNA!

EFLi üldkoosolek toimub reedel, 12. juunil, kell 14.30-16.00 veebikoosolekuna!

Ühtlasi toimub samal päeval alates kell 10 Tallinna Perearstide Seltsi kevadkonverents koostöös Eesti Füsioterapeutide Liiduga „Murrame müüte!“, samuti veebis.

Konverents on EFLi liikmetele tasuta, mitte-liikmetele 70 EUR. Mitte-liikmed on igati oodatud liikmeks astuma, seda saab teha siin.

Konverentsi info ja registreerumine
EFLi üldkoosoleku PÄEVAKORD 14.30-16.00

 • ülevaade aastast 2019
 • aasta plaanid ja eelarve
 • revisjonikomisjoni tagasiside
 • aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 • aasta eelarve kinnitamine
 • arutelu ja jooksvad teemad

Üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul kui hääletavad vähemalt POOLED EFLi LIIKMED ehk vähemalt 174 liiget!

EFLi juhatuse hinnangul on eriolukorra järgsel perioodil ka volikirjadega võimatu nii kõrget hääletajate arvu saavutada, seega Liidu põhikirjast lähtuvalt kutsume kokku teise üldkoosoleku (e-koosolekuna) 26. juunil, mis on otsustusvõimeline olenematult hääletajate arvust.

Väljavõte põhikirjas: 4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui hääletamisel osaleb vähemalt 50% Liidu tegev- ja noorliikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, peab juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuma teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust.

Täpsemad juhised saadame registreerunutele õige pea!

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: